برای دریافت کامل اساسنامه انجمن ژئومکانیک نفت ایران به فایل PDF مراجعه کنید.